logo

Podvojné účtovníctvo Poprad - Sonrisa, s.r.o.


· Vedenie hlavnej knihy
· Vedenie účtovného denníka
· Evidenciu pohľadávok a záväzkov
· Evidenciu odberateľských a dodávateľských faktúr
· Evidencia majetku podľa druhu, účelu a zaradenia
· Evidencia zásob
· Evidencia peňažných prostriedkov v pokladni a na bankovom účte
· Spracovanie účtovnej závierky vrátane inventarizácie saldokont
· Komplexnú daňovú agendu (daň z príjmov, DPH, miestne dane)
· Priebežné účtovné a daňové prehľady podľa vašich požiadaviek
· Poskytovanie informácií o pripravovaných zmenách v oblasti účtovníctva a daní.

Mesačná paušálová cena od 80,- EUR